Check out Guido Möbius' new album "Spirituals" featuring Kiki Bohemia. Out on Karaoke Kalk now.